Ersättningar

 

Styrelse

De totala arvodena till styrelsens ledamöter under 2018 uppgick till 1 483 tkr, vilket följer beslut vid årsstämman 2018. Av detta belopp uppgick ordförandens arvode till 450 tkr och övriga ledamöter 1 033 tkr. Bolagets verkställande direktör erhöll inget styrelsearvode.

 

Ledning

Bolagets nuvarande verkställande direktör erhöll en lön på 3 700 tkr för sitt arbete under 2018.  I enlighet med gällande anställningskontrakt har en ömsesidig uppsägningstid på tolv månader. Under uppsägningstiden har verkställande direktören rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Löner till koncernledningens övriga sju medlemmar uppgick till 10 731 tkr. Rörlig ersättning har utgått för 2017 med 1 195 tkr. Samtliga anställda medlemmar i koncernledningen inklusive verkställande direktören får löneförmån i form av tjänstebil om så önskas. Årsstämman den 27 april 2018 beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare gällande verksamhetsåret 2018. Bolagets övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid om två till tolv månader.

 

Ersättningspolicy

 

Optionsprogram

Doro har ett optionsprogram som löper 2018-2021. Vg se det fullständiga förslaget som godkändes på Bolagsstämman den 27 april 2018.

 

Revisorer

De senaste tre åren har arvoden för revisionsarbete inom Doro-koncernen uppgått till 1,6 Mkr (2018), 1,6 (2017) 2,0 MSEK (2016) för respektive år.