Ers├Ąttningar

Ersättningar

 

Styrelse

De totala arvodena till styrelsens ledamöter under 2020 uppgick till 2 050 tkr, vilket följer beslut vid årsstämman 2020. Av detta belopp uppgick ordförandens arvode till 670 tkr och övriga ledamöter 1 380 tkr. Bolagets verkställande direktör erhöll inget styrelsearvode.

 

Ledning

Bolagets nuvarande verkställande direktör erhöll en lön på 2 725 tkr för sitt arbete under 2020. Löner till koncernledningens övriga sex medlemmar uppgick till 6 714 tkr. Rörlig ersättning har utgått för 2020 med 1 693 tkr. Samtliga anställda medlemmar i koncernledningen inklusive verkställande direktören får löneförmån i form av tjänstebil om så önskas. Årsstämman den 24 april 2020 beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare gällande verksamhetsåret 2020. Bolagets övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid om två till tolv månader.

 

Ersättningspolicy

 

Optionsprogram

Doro har ett optionsprogram som löper 2018-2021. Vg se det fullständiga förslaget som godkändes på Bolagsstämman den 27 april 2018.

 

Revisorer

De senaste tre åren har arvoden för revisionsarbete inom Doro-koncernen uppgått till 0,7 Mkr (2020), 2,9 Mkr (2019) och 1,6 Mkr (2018), för respektive år.