Ett ansvarsfullt affärsfundament

 

Styrning och organisation

Doros målsättning är att arbeta integrerat med hållbarhet i både vårt strategiska och operativa arbete. Doros koncernledning är högst ansvarig för bolagets hållbarhetsarbete.


Medarbetare

Doro arbetar utifrån sin arbetsmiljöpolicy och ska vara en attraktiv arbetsplats och ha en arbetsmiljö där alla medarbetare har goda möjligheter att utvecklas. Doro erbjuder bra karriärmöjligheter, anställ­ningsvillkor som är konkurrenskraftiga på respektive lokala marknader, samt intres­santa arbetsmöjligheter.

 

Ansvarsfull leverantörskedja

Doro har ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer. Leverantörerna granskas regelbundet för att säkerställa att de upp­fyller Doros krav enligt uppförandekoden och att de tar ett socialt och miljömässigt ansvar i sina verksamheter samt motverkar korruption.

 

Uppförandekod, affärsetiskt agerande och korruption

Doro har en absolut nolltolerans mot korruption och beteenden som strider mot tillämpliga konkurrensrättsliga regler. Utgångspunkten för arbetet ligger i bo­lagets uppförandekod.

Missförhållanden kan rapporteras via en vissel­blåsarfunktion som tillhandahålls via Doros hemsida.

 

Miljöarbete i den egna verksamheten

I den egna verksamheten strävar Doro efter att effektivt utnyttja resurser i alla led. Doro arbetar utifrån en miljöpolicy som följs upp årligen av koncernledningen.

Care-verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.