Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden gelden voor alle online aanbiedingen, verkopen en aankopen van producten via de website(s) die momenteel te vinden zijn op het adres www.doro.com/nl-be (samen met al hun eventuele opvolgers worden deze in hierna de 'Website' genoemd). Van deze voorwaarden maken ook de algemene voorwaarden van het privacy-beleid dat voor de Website geldt deel uit. 

1 DEFINITIES 

1.1 De volgende termen en uitdrukkingen hebben de hieronder aangegeven betekenis: 

a. een 'consument' is iedere natuurlijke persoon die volledig of hoofdzakelijk handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen; 

b. een 'dag' is een kalenderdag;  

c. een 'duurzame drager' is ieder hulpmiddel dat u of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

d. 'digitale inhoud’ zijn gegevens die worden geproduceerd en aangeleverd in digitale vorm; 

e. (een) ‘product(en)’ is/zijn het/de op de Website vermelde en omschreven hardware- en softwareproduct(en) en aanverwante accessoires die de Handelaar aanvaardt u te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden; 

f. (een) ‘dienst(en)’ is/zijn de op de Website vermelde en omschreven diensten die u kunnen worden geleverd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden; 

 

2 IDENTITEIT 

2.1 De via de Website verkochte producten worden u verkocht door ModusLink B.V. (de "Handelaar" of "wij"). 

 

Dit zijn de contactgegevens van de Handelaar: 

ModusLink B.V. 

Wapenrustlaan 11-31 

Apeldoorn 

Nederland 

Btw: NL800610040B01 

Kamer van Koophandel: 08055138 in Apeldoorn, Nederland. 

 

 

Neem met Klachten contact op met: 

Doro Klantenservice 

9.00 u. tot 16.00 u. op normale weekdagen 

support.se@doro.com 

+46 771 86 11 00 

3 TOEPASSINGSGEBIED 

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Handelaar en elke overeenkomst die wordt gesloten tussen de Handelaar en u. Plaatselijke wetten en voorschriften die gelden in uw woonplaats kunnen een impact hebben op bepaalde voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan ook onderworpen aan plaatselijke verschillen die voortvloeien uit de toepasselijke geldende wetgeving. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan deze Algemene Voorwaarden en de manier waarop we met u contact hebben, met inbegrip van het uitvoeren van uw bestellingen, om de naleving van de plaatselijke wetten en voorschriften te waarborgen. 

4  BESTELLEN EN AANGAAN VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 Wanneer u de Website bezoekt, een bestelling plaatst of ons e-mails stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, mededelingen en andere communicatie die u elektronisch van ons ontvangt voldoen aan elke mogelijke wettelijke vereiste dat zulke communicatie schriftelijk gebeurt. Deze voorwaarde heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten met betrekking tot elektronische communicatie. 

4.2 Vóór bevestiging van de bestelling wordt u gevraagd om deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en te verklaren en te garanderen dat u achttien (18) jaar of ouder bent en wettelijk gerechtigd bent om het door u gekozen betaalmiddel te gebruiken. Controle van de door u bezorgde informatie kan nodig zijn alvorens een bestelling wordt bevestigd of aanvaard of een aankoop kan worden afgerond. U krijgt de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en eventuele fouten in de ingevoerde informatie te corrigeren voor u uw bestelling bij ons indient. 

4.3 Na ontvangst van uw bestelbevestiging sturen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging en de bevestiging via e-mail dat we het product naar u verzonden hebben. Let op: wij leveren producten enkel op uw adres in België. We brengen u via e-mail op de hoogte als door omstandigheden waar de Handelaar redelijkerwijs geen vat op heeft een door u besteld product niet beschikbaar is of als we een product niet kunnen verzenden binnen de geschatte leveringstermijn. 

4.4 Alle relevante verkoopinformatie maakt integraal deel uit van de overeenkomst en wordt niet gewijzigd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5 HERROEPING  

5.1 Behalve wanneer u niet over herroepingsrecht beschikt conform artikel 5.7, beschikt u over een periode van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, zonder dat u andere kosten moet dragen dan die welke in dit artikel 5 zijn vastgesteld. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na:  

a. voor verkoopovereenkomsten voor producten: de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit neemt of: 

b. indien u in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt; 

i. voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van een product dat bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 

ii. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt. 

iii. De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichting voor de partijen om de overeenkomst uit te voeren. Indien u uw herroepingsrecht uitoefent, worden alle eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch eveneens beëindigd. 

5.2 ndien u de overeenkomst herroept, vergoeden wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief, voor zover van toepassing, de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten als u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij worden geïnformeerd van uw beslissing om de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.2 te herroepen. Wij verrichten deze terugbetaling onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen u tijdens de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd en met dien verstande dat u als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten hebt. Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat we alle producten hebben teruggekregen, of totdat u hebt aangetoond dat u de producten hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

5.3 De teruggezonden Producten moeten zich in perfecte staat bevinden in hun oorspronkelijke verpakking, inclusief alle meegeleverde accessoires. U hebt het recht het product te controleren, maar u mag het niet gebruiken of behandelen op een manier waardoor het beschadigd kan raken of waardoor de toestand van het product kan wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het Product zorgvuldig te verpakken opdat het niet beschadigd raakt tijdens de retourzending. Bij ontvangst van de geretourneerde goederen wordt de terugbetaling uitgevoerd op de rekening die werd gebruikt voor het plaatsen van de bestelling. 

5.4 U draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de producten. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen ervan dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 

5.5 In de volgende omstandigheden beschikt u niet over herroepingsrecht: 

a. de levering van producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

b. de levering van volgens uw specificaties vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

c. de levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; 

d. de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;  

e. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; en 

f. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

g. de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, als de levering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument en de consument erkent dat hij zijn annuleringsrecht daarmee verliest. 

5.5 De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij u. Tenzij anders bepaald in dit artikel 5, kunt u in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld ingevolge de uitoefening van uw herroepingsrecht. 

6 LEVERING EN UITVOERING 

6.1 Tenzij we samen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, leveren wij de producten door het fysieke bezit van of de controle over de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, over te dragen aan u. 

6.2 Indien wij niet voldaan hebben aan onze verplichting de producten op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de in artikel 6.1 bepaalde termijnen te leveren, verzoekt u ons de levering te verrichten en/of de opstart te verzorgen binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien wij de producten niet binnen de aanvullende termijn leveren, hebt u het recht de overeenkomst te beëindigen. 
Het bovenstaande is niet van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij levering of opstart binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen, dan wel waarbij u ons vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. In deze gevallen, als wij de producten niet op het met u overeengekomen tijdstip of binnen de in artikel 6.1 bepaalde termijnen leveren, hebt u het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen. 

6.3 Bij beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6.2 vergoeden wij onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen. 

6.4 Naast de beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 6.2 staan u andere rechtsmiddelen open krachtens het nationale recht. 

6.5 Bestellingen worden verzonden op weekdagen (van maandag tot vrijdag), behalve op toepasselijke wettelijke feestdagen in Tsjechië. Als zich in uw winkelmandje producten bevinden met de status 'Voorbesteld', wordt de volledige bestelling in wacht gezet tot alle artikelen van uw bestelling voorradig zijn. U ontvangt een e-mail met bevestiging van de verzending en met trackinginformatie van de vervoerder op de dag dat uw bestelling vertrekt uit ons depot. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt die verzonden naar het door u opgegeven verzendingsadres op voorwaarde dat dat adres volledig is en voldoet aan de op de Website vermelde verzendingsbeperkingen. Alle zendingen worden uitgevoerd door een op de Website vermelde onafhankelijke vervoerder. De op de Website getoonde verzendingsdata zijn schattingen en zijn niet bindend. Zodra een product verzonden is, brengen wij u via e-mail op de hoogte. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit punt 6.5 en een andere bepaling van artikel 6, primeert de andere bepaling. 

6.6 Onder voorbehoud van artikel 6.8 gaat het eigendom en het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over zodra u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  

6.7 Onze standaardverzendingskosten zijn gebaseerd op de totale waarde en/of omvang en/of het totale gewicht van de in één verzending verzonden goederen en het verzendingsadres. Wanneer van toepassing worden kosten voor spoedlevering bij de standaardverzendingskosten opgeteld. De kosten voor standaardverzending en spoedverzending worden op de Website getoond voor u uw bestelling plaatst. 

6.8 Het eigendomsrecht voor alle producten gaat pas op u over wanneer wij de betaling volledig hebben ontvangen. 

7 PRIJS EN BETALING 

7.1 De op de Website getoonde prijzen zijn de totale prijzen die worden vermeld in de toepasselijke valuta gebaseerd op de door u geselecteerde locatie, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, vermeldt de Website de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, voor zover van toepassing, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en alle eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. 

7.2 In geval van een materiële fout in de prijs van een artikel dat u hebt besteld, informeren wij u en wachten we op uw goedkeuring van de gecorrigeerde prijs om de verwerking van uw bestelling voort te zetten. De betaling wordt door de Handelaar aangerekend op uw kredietkaart of ander betaalmiddel. De betaling verschijnt normaal op uw uitgavenoverzicht met een vermelding in de trant van “ModusLink B.V. voor Doro”. Indien u de transactie niet wenst voort te zetten, betalen wij alle reeds aangerekende bedragen onverwijld terug. 

8 GARANTIE 

8.1 Onze productgarantie vindt u hier (LINK INVOEGEN). Deze garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste reparaties of dichtingen, ongelukken, normale slijtage of waterschade. Boven op de garantie beschikt de consument mogelijk over bepaalde rechten in overeenstemming met de Zweedse wetgeving. De garantie heeft geen gevolgen voor deze rechten. Neem met vragen over de garantie contact op met de Doro klantenservice op support.se@doro.com of +46 771 86 11 

9 AANSPRAKELIJKHEID 

9.1 Als u een consument bent, zijn wij enkel aansprakelijk voor verlies dat een natuurlijk, voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Algemene Voorwaarden, en zijn we in geen enkel geval aansprakelijk voor gegevensverlies of indirecte schade. Als u de producten gebruikt voor gelijk welke commerciële, bedrijfs- of wederverkoopdoeleinden, kunnen wij in geen geval tegenover u aansprakelijk worden gesteld voor enige winstderving, zakelijke verliezen of bedrijfsonderbreking, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

9.2 Als u geen consument bent: Onder voorbehoud van artikel 8.2 en tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk (voor schade of anderszins) in verband met deze Algemene Voorwaarden en eventuele bestellingen, producten of aankopen, behalve (a) voor zover de schade voortvloeit uit onze opzettelijke of grove nalatigheid of die van onze vertegenwoordigers of lasthebbers, (b) voor overlijden of lichamelijk letsel of schade aan eigendom veroorzaakt door onze defecte producten, (c) voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze vertegenwoordigers of lasthebbers, of (d) voor zover onze aansprakelijkheid niet geldig kan worden uitgesloten conform het toepasselijke recht. 

10 UW PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY EN EXPORTCONTROLE 

10.1 Wij leven alle gegevensbeschermingswetten na en gebruiken gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren ('Persoonsgegevens') enkel zoals omschreven in het [Privacybeleid – LINK INVOEGEN]. 

10.2 Wij wijzen erop dat producten, die mogelijk technologie en software omvatten, onderworpen zijn aan de EU-exportwetgeving en aan de wetten van het land waar ze worden geleverd of gebruikt. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Conform deze wetten mogen producten niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan of voor landen, eindgebruikers of uiteindelijke doeleinden waar beperkingen voor gelden. 

11 OVERDRACHT 

11.1 De Overeenkomst die wordt aangegaan conform deze Algemene Voorwaarden wordt met u persoonlijk aangegaan, en u mag haar niet aan een andere persoon overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Handelaar. De Handelaar heeft het recht de overeenkomst om bedrijfsredenen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan gelijk welk(e) bedrijf of entiteit, op voorwaarde dat op die manier geen afbreuk wordt gedaan aan de garanties voor de consument. 

12 TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE RECHTSBEVOEGDHEID 

12.1 Als u een consument bent: niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden en tenzij de wetgeving in uw woonplaats anders bepaalt, is op deze Algemene Voorwaarden en uw aankopen het Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht. U stemt in met de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing. 

12.2 Als u geen consument bent: niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is op deze Algemene Voorwaarden en uw aankopen het Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit of ontstaat in verband met de Gebruiksvoorwaarden, deze Algemene Voorwaarden en uw aankopen wordt voorgelegd aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Nederland. 

12.3 De rechten waarover u beschikt conform deze Algemene Voorwaarden gelden boven op de wettelijke rechten en verhaalmiddelen waarover u beschikt overeenkomstig de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving en doen daar geen afbreuk aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving primeren uw wettelijke rechten conform de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving. 

13 OVERIGE 

13.1 Wij leven alle wetten en voorschriften inzake milieu en afvalbeheer na. Meer lezen over AEEA (LINK INVOEGEN) 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Doro klantenservice op support.se@doro.com of +46 771 86 11 00.