terms for doro respons subscription

Gratis frakt over 500 NOK – Gratis retur

Vilkår for Response by DORO for forbrukere, 2018

Følgende vilkår og betingelser utgjør vilkårene i avtalen mellom deg, som kunde (heretter kalt kunden) og DORO AB (heretter "DORO").

Kunden er den som betaler for tjenesten, men er ikke nødvendigvis brukeren av Response by DORO. Siden det er kunden som inngår avtalen, er det også kunden som må sikre at vilkårene i avtalen blir oppfylt. En av betingelsene er at kunden er en privatbruker som er minst 18 år ved inngåelse av avtalen, og som har en registrert adresse i Norge. Tjenesten er kun tiltenkt brukt i Norge, og vilkårene til tjenesten gjelder derfor kun bruk her.

Hvis du har spørsmål relatert til Response by DORO eller denne avtalen, kan du ta kontakt med DORO ved å ringe eller sende en e-post til DOROs kundeservice.

Ingen rettigheter eller forpliktelser underlagt denne avtalen, eller noen som helst del av den, kan overføres til tredjepart uten en skriftlig godkjennelse til denne fra DORO.

Tjenesten kan kun benyttes og kombineres med produkter som er kompatible med Response by DORO.

DORO forbeholder seg retten til å leie inn underleverandører til å oppfylle forpliktelsene i avtalen. DORO er ansvarlige for arbeidet til underleverandører, og for DOROs eget arbeid.

Tjenestebegrensning og nødvendig utstyr

Kundens bruk av tjenesten er på egen risiko, og er kun for bruk i Norge.

DOROs oppgave er å gi en nyttig og korrekt tjenesten, men garanterer ikke at tjenesten alltid vil fungere, da dette kan skyldes omstendigheter som er utenfor DOROs kontroll.

DORO er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller effektiviteten til eller korrekt bruk av tjenesten, eller bruk av den utenfor Norge (selv om enkelte deler av den vil fungere i utlandet). GPS eller navigasjonsdata, inkludert data om brukerens faktiske posisjon kan være utilgjengelig, feilaktig eller ufullstendig.

Bruk av tjenesten erstatter ikke medisinsk pleie eller annen form for pleie.

Les og følg alle instruksjoner for tjenesten, inkludert de som er tilgjengelig på nettsiden myDORO.com. Tjenesten må aktiveres ved en registrering på myDORO.com, med den nødvendige informasjon, inkludert registrering av et gyldig og akseptert betalingskort.

Tjenesten kan kun benyttes til en (1) spesifisert nødtelefon (seniortelefon) eller andre Response-kompatible enheter, og det er bare fra denne enheten at alarmfunksjonen kan benyttes. Hvis du ønsker å kunne sende alarm fra flere telefoner, må det kjøpes og installeres ekstra abonnement for hver ekstra telefon. For at tjenesten skal fungere må enheten (seniorens telefon) ha et sporbart nummer, dvs. tjenesten fungerer ikke for hemmelige/skjulte/ukjente telefonnumre, og funksjonen Vis anrops-ID må aktiveres.

Full bruk og implementering av tjenesten avhenger av brukerens tilgang til en datamaskin med egnet programvare, eller en støttet mobil enhet, i tillegg til internett-tilgang. For å kunne bruke denne tjenesten er det nødvendig å ha et abonnement som operatørkostnadene kan belastes, eller som har en tilstrekkelig balanse (kostnaden for en "alarm" er i øyeblikket tilsvarende en SMS og en telefonsamtale til et Norsk telefonnummer). DORO vil ikke påta seg ansvar for tjenestefeil som skyldes manglende belastningsmulighet ovenfor nettverksoperatør. Vedlikehold og sikkerheten til dette utstyret kan påvirke ytelsen til tjenesten, og det er kundens ansvar å sikre funksjonaliteten til slikt utstyr.

Rimelig forventet bruk

Det antas at kunden/brukeren bruker Response by DORO i henhold til forventningene til DORO. Dette betyr at prisen på tjenesten inkluderer maksimalt 5 samtaler til alarmsenteret hver måned. Hvis antallet samtaler til alarmsenteret overstiger denne grensen, kan DORO kreve ekstra for de tjenestene som ikke er inkludert i prisen for tjenesten, og som er spesifisert under "Betaling".

Aktivering

Kunden mottar en aktiveringskode på kvitteringen, og med denne koden kan kunden aktivere Response by DORO, og koble produktet som skal benyttes til DOROs alarmsenter.

Koden må benyttes på DOROs nettside (http://www.myDORO.com) for å aktivere tilkoblingen.

Hvis kunden skulle miste denne koden, eller få den frastjålet, må DOROs kundeservice varsles med en gang slik at koden kan blokkeres. En kompensasjonskode kan bestilles, men DORO forbeholder seg retten til å kreve betaling for dette.

Response by DORO vil være klar innen 24 timer etter at tjenesten er aktivert.

Belastning

Kunden belastes månedlig, på forhånd, for alle tjenestene som er inkludert i denne avtalen gjennom kundens valgte betalingstilbyder. Betingelsene til betalingstjenesten er underlagt de til enhver tid gjeldene vilkårene og betingelsene til betalingstilbyder. Kostnader for samtaler, SMS, abonnement m.m. er ikke inkludert i DOROs tjenester, men belastes i henhold til kundens avtale med nettverksoperatøren. En abonnementsperiode begrenser seg til en kalendermåned. Forbruk i tillegg til det som er inkludert i kundens abonnement, og som er oppgitt under "Rimelig forventet bruk", belastes månedlig på etterskudd.

Kunden står fritt til å terminere denne avtalen etter tre måneder, og bare hvis kunden har betalt alle faktura som er tilknyttet tjenesten.

Betaling

Betaling skal utføres i norske kroner, og alle priser er oppgitt inkludert MVA.

Alle krav må betales innen betalingsfristen som er spesifisert på faktura. Hvis betalingen er forsinket kan DORO belaste renter i henhold til Norsk lovgivning fra forfallsdato og fram til betaling. DORO har krav på kompensasjon og avgifter for purringer, inkassovarsler og ellers i henhold til gjeldende lov.

Hvis kunden benytter seg av mer enn det som er inkludert i kundens abonnement, eller det som er angitt under "Rimelig forventet bruk", vil disse ekstratjenestene vil belastet i henhold til gjeldende prisliste.

Betaling av en del av det hele beløpet, eller manglende betaling er å betrakte som et kontraktsbrudd. DORO forbeholder seg retten til å blokkere alle eller deler av tjenestene, og til å belaste en gjenopptakingsavgift. Denne avgiften er vist i prislisten.

Hvis kunden bedømmer at en belastning er feilaktig eller urimelig, er det kundens ansvar å kontakte DORO.

Overføring

Hvis kunden ønsker å overføre kontrakten til en annen person, må han eller hun ta kontakt med DORO.

DORO vil kunne kreve en avgift for overføring av avtalen til den nye personen.

Ansvarsbegrensning

DORO er ansvarlige for skader i henhold til relevant norsk lovgivning. DORO kan bare holdes ansvarlige for krav og tap som er direkte relatert til og underlagt denne avtalen. DORO kan ikke holdes ansvarlig for kundens tap, tap av fortjeneste eller tilsvarende indirekte skader eller følgeskader. I den grad lovgivning tillater, er DOROs ansvar begrenset til beløpet mottatt i løpet av de siste seks (6) månedene før skaden inntraff. Skade som kunden ønsker å gjøre DORO ansvarlig for, må varsles DORO så snart som skaden er merket, men ikke senere enn 10 dager etter dette.

DORO er ikke ansvarlig for uaktsomhet eller forsinkelse i utførelsen av tjenesten hvis en slik feil eller forsinkelse skyldes en omstendigheter som er utenfor vår kontroll, slik som naturkatastrofer, ekstremvær og klimahendelser, krig, terrorisme, streik, opprør og brann. I tillegg kan ikke DORO holdes ansvarlig for omstendigheter som er utenfor det som betraktes som innenfor DOROs kontroll.

DORO kan ikke holdes ansvarlige for forstyrrelser på telekommunikasjonsnettverkene, ustabile forbindelser eller andre hindre som påvirker kommunikasjonen. Hvis årsaken til skaden ikke kan tilegnes produktet, kan ikke DORO holdes ansvarlig for den.

Det må bemerkes at Response by DORO kun er en tjeneste som overfører alarmer. DORO er ikke ansvarlig, og kan ikke holdes ansvarlig for enhver handling eller unnlatelse som krever medisinsk rådgivning, behandling eller annen helserelatert handling eller vurdering.

Endring av denne avtalen

DORO kan fortløpende endre denne avtalen. Endringer vil bli varslet minst to (2) måneder før de blir gjeldende. Kunden kan terminere avtalen med 14 dagers varsel i løpet av denne perioden, og da senest datoen som endringen blir gjeldende. Hvis kunden fortsetter å bruke abonnementet etter denne datoen, vil DORO betrakte dette som et tegn på at endringene godkjennes.

Endringen vil bli annonsert via e-post, brev eller i forbindelse med utsendelse av faktura, eller som en tekst koblet til betalingsinformasjonen hvis kunden benytter en betalingstjeneste.

Meldinger og kundeinformasjon via post eller e-post

DORO forbeholder seg retten til å sende meldinger til kunden om denne avtalen. DORO vil kunne sende informasjon som ordrebekreftelser, tjenesteannonseringer, betalingspåminnelser, påminnelser, faktureringsinformasjon, inkludert informasjon og varsler om endringer i abonnementets vilkår og priser.

Hvis kunden ikke ønsker å bli kontaktet av DORO med informasjon om nye produkter, tjenester, tilbud og andre ting som kan være av interesse for kunden, må kunden ta kontakt med DORO skriftlig. Kundeinformasjon blir aldri videreformidlet eller solgt til tredjepart.

Som en kunde er du ansvarlig for å rapportere endringer i kundeinformasjonen din (f.eks. adresseendring eller bytte av telefonnummer). Dette gjør du ved at du sender et brev (via post eller e-post) til DOROs kundeservice der du forklarer endringen(e) du ønsker å utføre. Brevet må i tillegg til de relevante endringene også inneholde kundenummeret ditt, samt navn og adresse. DORO vil da, innen fem arbeidsdager, bekrefte mottak av dette brevet, og informere deg om når endringene vil bli innført. DORO må informeres om endringene 14 dager før kunden ønsker at endringene skal innføres.

Suspensjon og blokkering

Tjenesten kan bli terminert av DORO hvis kunden har brutt kontrakten eller hvis følgende inntreffer:

  • Viktig informasjon fra kunden til leverandør er feilaktig
  • Kunden har ikke betalt forfalte faktura, på tross av gjentatte purringer og inkassovarsel

Kunden har ikke krav på en refusjon for den tiden abonnementet er suspendert eller blokkert.

Bindingstid, løpetid, terminering og kansellering

Avtalen har en obligatorisk abonnementsperiode på tre (3) måneder, som oppgitt ovenfor.

Hvis kunden ønsker å kansellere/terminere abonnementet, må dette varslet skriftlig til DOROs kundeservice.

Bare kunden kan terminere abonnementet, og ikke noen av brukerne.

Så lenge ikke noe annet er avtalt skriftlig, kan abonnementet avsluttes i slutten av måneden abonnementet blir terminert, så lenge termineringen blir utført minst en dag før månedens siste dag. Hvis en kansellering blir startet senere enn den nest siste dagen i måneden, vil ikke abonnementet bli kansellert før i slutten av neste måned. I tilfellene som er nevnt ovenfor kan DORO terminere avtalen umiddelbart uten noen form for varsel.

Ved terminering av kontrakten, vil tjenesten ikke lenger være tilgjengelig for kunden. Alle utestående beløp og avgifter må betales så snart som mulig, og senest på angitt betalingsdato. Merk at kunde kan motta en endelig faktura for tjenesten opptil en måned etter utløp.

Bruk i utlandet

For gjeldende priser og roamingtariff, ta kontakt med operatøren. DORO er ikke ansvarlig for bruk av tjenesten utenfor Norge (selv om enkelte deler av den vil fungere i utlandet).

Personopplysninger

DORO overholder både nasjonale personvernlover og de nye personvernreglene til EU i samsvar med DOROs personvernerklæring (https://www.doro.se/privacy-notice).

I forbindelse med abonnementet vil DORO registrere følgende informasjon om brukeren:

  • Navn, kjønn, personlig ID-nummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontaktinformasjon

Informasjonen er obligatorisk for at tjenesten skal kunne tilbys, og det er kundens ansvar å sørge for at informasjonen alltid er oppdatert og korrekt. DORO vil ikke ta på seg ansvar for tilfeller der tjenesten ikke kan tilbys, og det skyldes at informasjon mangler, er ufullstendig eller feilaktig.

DORO samler inn informasjonen som er nevnt ovenfor om kunden og brukeren for å

  • Sende de fysiske varene som er inkludert i abonnementet ved bestilling
  • Administrere abonnementsinformasjon, endringer i vilkårene og tilsvarende for kunden
  • Svare på henvendelser fra kunden
  • Hjelpe kunden og gi den best mulige tjenesten

DORO samler kun inn den informasjonen som er nevnt ovenfor, eller som kunden har gitt uttrykkelig tilgang til. På denne måten ved kunden hvilken informasjon som DORO registrerer, og hvorfor. All informasjon hentes inn via en kryptert forbindelse, og kan kun sees av autoriserte personer.

Kunden må informere DORO hvis det blir gjort endringer i personopplysningene som er registrert hos DORO (endringer kan inkludere ny adresse ved flytting, kontaktdetaljer m.m.). Dette gjelder både informasjon relatert til kunde og bruker. Det er kundens ansvar å sørge for at informasjonen til enhver tid er oppdatert, og dette kan gjøres via myDORO.com, eller ved å kontakte DORO på telefon eller skriftlig, slik at DORO kan endre opplysningene.

DORO vil oppbevare kundens informasjon i henhold til DOROs personvernerklæring (https://www.doro.se/privacy-notice), og så lenge kunden har et aktivt abonnement hos leverandøren.

Alle taleanrop til alarmsenteret registreres, og registreringen lagres i 6 måneder, uavhengig av kundens abonnementsstatus.

Rettigheter

Alle rettigheter til tjenesten tilhører DORO og/eller partnere som DORO har en avtale med. Varemerker og andre logoer, designelementer, bilder m.m. tilhører DORO eller DOROs partnere.

Tvister og klager

Hvis det oppstår uenighet om avtalen, skal klager sendes til DOROs kundeservice.

Megling relatert til tolkning eller bruk av avtalen skal håndteres av norsk rettsvesen underlagt norsk lovgivning.

 

Hvis kunden har spørsmål om vilkårene til avtalen, eller bruk av kundens personopplysninger, kan kunden ta kontakt med DOROs kundeservice.