Eenvoudige en slimme telefoons, horloges en tablets voor senioren!

Lasse Holm speelt gitaar met een vrouw buiten een rode cottage. Lasse Holm speelt gitaar met een vrouw buiten een rode cottage.

INFORMATIE OVER AVG

Informatie met betrekking tot onze werkzaamheden met AVG (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de toepasselijke wetgeving in alle EU- en EER-lidstaten. Ze betekent de grootste wetshervorming in het kader van de persoonlijke levenssfeer in de afgelopen 20 jaar en omvat tal van wijzigingen. Deze zijn onder andere een versterking van de persoonlijke privacy voor individuen en een grotere verantwoordelijkheid voor iedereen aan wie persoonlijke informatie wordt toevertrouwd.

 

Doro is vroeg beginnen werken binnen onze organisatie om te garanderen dat wij voldoen aan de verplichtingen van AVG. Wij vatten het vertrouwen van onze klanten zeer ernstig op en het spreekt voor zich dat als u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt, wij niet meer informatie behandelen dan noodzakelijk en ook dat deze op een veilige en zekere manier wordt behandeld.

 

Doro heeft altijd veel belang gehecht aan de persoonlijke levenssfeer en het beschermen van onze klanten. Wij weten dat velen van ons in de latere fasen van hun leven soms extra hulp nodig hebben. Doro heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die moet nagaan hoe wij omgaan met vragen rond de AVG en die zal blijven samenwerken met ons, zelfs nadat de wet van kracht is gegaan.

 

Tijdens onze voorbereidingen hebben we onze organisatie herzien en alle persoonlijke informatie die wij behandelen in kaart gebracht. Wij hebben er ook werk van gemaakt onze routines actief te ontwikkelen, de herziening van onze onderneming en onze contracten verdergezet, onze medewerkers opgeleid en ons veiligheidssysteem zorgvuldig geïnspecteerd. De activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van Doro Care zijn gecertificeerd voor ISO 27001, wat een goede basis heeft gevormd voor onze werkzaamheden. Het is onze ambitie dat uw informatie nooit wordt blootgesteld aan risico's en dat de personen die met uw informatie werken zich bewust zijn van en werken in overeenstemming met onze vereisten inzake veiligheid en geheimhouding.

 

Verwerking van persoonlijke informatie

De gegevens die worden ingevoerd in ons systeem door klanten, en in sommige gevallen door hun gebruikers, worden verwerkt in overeenstemming met de instructies en voorwaarden van de klant in onze huidige en bijgewerkte contractuele en algemene voorwaarden. Wij zullen uw informatie niet delen met geadresseerden in een derde land zonder dat u daar van op de hoogte bent of zonder uw toestemming.

 

Gebruik van onderaannemers

Doro verwerkt doorgaans alle taken met betrekking tot persoonlijke informatie intern, maar wij kunnen ook beroep doen op bepaalde externe aannemers die ons bijstaan in onze werkzaamheden. Wij gaan zeer nauwgezet te werk in ons selectieproces en zorgen ervoor dat onze aannemers bekwaam zijn en dat zij het correcte geheimhoudings- en veiligheidsniveau zullen handhaven. Wij zorgen ervoor dat u over de nodige informatie beschikt over de aannemers die uw persoonlijke informatie ontvangen voordat u een dienst begint te gebruiken die wij aanbieden.

 

Beveiliging en veiligheid

In het kader van de AVG werken wij in overeenstemming met geschikte technische en organisatorische acties die noodzakelijk zijn om een geschikt veiligheidsniveau te garanderen van uw persoonlijke informatie. Doro streeft er altijd naar de meest recente veiligheid te bieden en een veilige infrastructuur die de veilige uitvoering van onze dienstverlening garandeert, een veilige gegevensopslag, beveiligde communicatie en een veilige en private communicatie met onze klanten via onze informatiekanalen zoals internet, telefoon en e-mail.

 

De beveiliging in onze infrastructuur is opgebouwd op verschillende op elkaar voortbouwende niveaus. Zo gebruiken wij, bijvoorbeeld, versleuteling, verificatie, veiligheidstoetsen en anonimisering om uw informatie te beschermen. Via onze Doro Care-dienst en in onze alarmcentra behandelen wij bepaalde persoonlijke informatie die geniet van een bijkomende, sterkere bescherming.

 

Welke invloed heeft dit op u als klant?

In relatie met de gemeenten die Doro Care gebruiken, zijn wij eerst en vooral persoonlijke-informatieassistenten. Dit houdt in dat de persoonlijke informatie van een individu wordt beheerd en opgeslagen in onze systemen in naam van de gemeente. Het is de gemeente die principieel verantwoordelijk is voor de informatie, maar wij voldoen aan onze vereisten. Deze vereisten zijn toegenomen met AVG. Om die reden heeft Doro onze persoonlijke-informatieassistentovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten en opslagtermijnen beperkt en bijgewerkt.

Wij hebben onze klantenregisters doorgenomen, herzien en ervoor gezorgd dat alle informatie die wij opslaan over u noodzakelijk is voor ons. Wij hebben onze routines ontwikkeld en een nieuw systeem ingesteld zodat u gemakkelijk contact kunt opnemen met ons en uw rechten kunt uitoefenen in het kader van de AVG. Dit geeft u een betere bescherming en maakt het gemakkelijker voor u om geïnformeerd te blijven.

 

Als onze klant kan het een goed idee zijn een kijkje te nemen op onze startpagina en u vertrouwd te maken met wat wij doen en hoe wij uw informatie beheren. Hier vindt u ons privacybeleid met alle feiten over hoe wij uw informatie behandelen.

 

Vergeet niet regelmatig up-to-date te blijven met betrekking tot de werkzaamheden van andere ondernemingen in het kader van AVG, zoals Google of Facebook. Wij werken samen met deze ondernemingen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u aan hen verstrekt omdat wij niet kunnen beheren of beslissen hoe die informatie wordt beheerd.

 

Doro blijft ook voortdurend werken aan het beheer van de persoonlijke informatie en AVG en zal, uit noodzaak, onze startpagina bijwerken en meer informatie verstrekken over onze doorlopende werkzaamheden. Raadpleeg onze startpagina regelmatig om altijd op de hoogte te blijven van de meest recente informatie.

 

Als klant van Doro kunt u gemakkelijk materiaal aanvragen en ontvangen dat informatie biedt over ons beheer van uw persoonlijke informatie, inclusief met wie wij de informatie delen. U kunt ons ook vragen uw informatie te corrigeren, aan te vullen of te wissen, of ze aan iemand anders te verstrekken (overdraagbaarheid van gegevens). Als u één van de bovenste diensten wilt aanvragen, U kunt contact met ons opnemen via gdpr@doro.com.

Doro kan een herhaaldelijk verzoek weigeren, een verzoek dat de persoonlijke levenssfeer van iemand anders in gevaar brengt of een verzoek dat een wet overtreedt.