Fri frakt över 800 kr – Fria returer

Villkor för Response by DORO för privatpersoner, 2019

Följande användarvillkor utgör villkoren i avtalet mellan dig som kund (nedan kallad Kunden) och DORO AB (nedan kallad "DORO").

 

Kunden är den som betalar för tjänsten men är inte nödvändigtvis Användaren av tjänsten Response by DORO. Eftersom det är Kunden som sluter avtalet är det också Kunden som måste se till att villkoren i avtalet alltid är uppfyllda. Ett villkor är att Kunden är privatperson och minst 18 år gammal vid avtalets ingående och har en svensk adress. Tjänsten är avsedd för användning endast inom Sverige och villkoren för tjänsten är därmed tillämpliga endast för sådan användning.

 

Om du har frågor kring Response By DORO eller detta avtal kan du kontakta DORO genom att kontakta DOROS Kundservice.

 

Inga rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet eller delar därav kan överföras till tredje part utan att DORO ger sitt skriftliga samtycke.
Tjänsten kan endast användas och kombineras med produkter som är kompatibla med Response by DORO.

 

DORO har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. DORO svarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

 

Begränsning av tjänsten och nödvändig utrustning

Kundens användande av tjänsten sker på egen risk och den skall endast användas i Sverige.

 

DOROs mål är att tillhandahålla en användbar och korrekt tjänst men lämnar ingen garanti för att tjänsten alltid fungerar vilket kan bero på omständigheter inom eller utom DOROs kontroll.

 

DORO är inte ansvarig för exaktheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, effektiviteten eller korrekt användning av tjänsten. GPS- eller navigeringsdata, inklusive data om Användarens aktuella plats, kan vara otillgängliga, felaktiga, ofullständiga eller för användning utanför Sverige (även om vissa delar av tjänsten fungerar utomlands).

 

Användning av tjänsten ersätter inte sjukvård eller annan omsorg.

 

Läs och följ alla anvisningar för tjänsten, inklusive de som finns på hemsidan mydoro.com. Tjänsten måste aktiveras genom registrering på mydoro.com med de uppgifter som vid var tid krävs där, inkluderande registrering av ett giltigt och accepterat kredit- eller betalkort.

 

Tjänsten kan endast användas för en (1) specifik larmtelefon (seniortelefon) eller annan Response kompatibel enhet och det är bara från denna enhet som larmfunktionen kan användas. Vill man kunna larma från fler telefoner så måste ytterligare ett abonnemang köpas och installeras för varje ytterligare telefon. För att funktionaliteten ska kunna fungera krävs att larmenheten (seniortelefonen) har ett spårbart nummer, det vill säga tjänsten fungerar inte vid s.k. ”hemligt/dolt/okänt nummer samt funktionen för nummerpresentation måste vara påslagen.

 

Full användning och uppsättandet av tjänsten är beroende av Användarens tillgång till en dator med lämplig programvara eller en mobil enhet som stöds samt tillgång till internet. För användning av tjänsten krävs att man har ett abonnemang där operatörens kostnader kan debiteras alternativt att man har ett tillräckligt kontantkortstillgodohavande (Kostnaden för ett ”larm” är för närvarande motsvarande ett SMS och samtal till svenskt nummer). DORO tar inget ansvar för om tjänsten inte fungerar på grund av att det saknas debiteringsmöjligheter från nätoperatörens sida. Underhållet och säkerheten hos denna utrustning kan påverka utförandet av tjänsten och det är Kundens ansvar att säkerställa utrustningens funktionalitet.

 

Rimlig förväntad användning

Response By DORO förutsätter att Kunden/ Användaren använder denna enligt vad DORO rimligen kan förvänta sig. Detta innebär att det i priset för tjänsten ingår max 5 kontakter med larmcentralen under en månad. Skulle antalet kontakter med larmcentralen överstiga detta kan DORO komma att debitera särskilt för de tjänster som inte ingår i priset för tjänsten enligt vad som anges nedan under rubriken Betalning.

 

Aktivering

Kunden får en aktiveringskod på sitt kvitto och med denna kan Kunden aktivera Response by DORO och ansluta sin Produkt till DOROs larmcentral.
Koden skall användas på DOROs webbplats mydoro.com, för att aktivera anslutningen.

 

För det fall Kunden tappar bort koden eller denna blir stulen måste detta omedelbart meddelas DOROs Kundservice så att koden kan blockeras. Ersättningskod kan beställas men DORO förbehåller sig rätten att ta ut en avgift för detta. Response By DORO kommer att fungera inom 24 timmar från det att tjänsten aktiverats.

 

Debitering

Kunden debiteras månadsvis i förskott för alla tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal via av Kunden accepterad betaltjänstleverantör. Villkoren för betaltjänsten regleras av de villkor som betaltjänstleverantören vid var tid tillämpar. Kostnader för samtal, SMS, operatörsabonnemang etc. ingår inte i DOROs tjänst utan dessa tillkommer enligt Kundens avtal med sin nätoperatör. En prenumerationsperiod motsvarar en kalendermånad. Förbrukning utöver det som ingår i Kundens prenumeration enligt vad om anges under rubriken, Rimlig förväntad användning, debiteras dock vanligtvis månatligen i efterskott.

 

Kunden har inte rätt att avsluta sitt avtal innnan bindningstiden löpt ut och så länge som Kunden har obetalda räkningar. Bindningstiden framgår av det erbjudande som Kunden valt att acceptera.

 

Betalning

Betalning sker i svenska kronor och alla priser är angivna inklusive mervärdesskatt.

 

Alla debiteringar måste betalas senast det angivna betalningsdatumet. Är betalningen sen har DORO rätt att debitera ränta enligt bestämmelserna i räntelagen från förfallodagen tills dess betalning sker. DORO har rätt att ta ut ersättning och avgifter för påminnelser, kravbrev och i övrigt enligt tillämpliga bestämmelser.

 

Om Användaren utnyttjar mer än det som ingår i Kundens prenumeration eller vad som anges under rubriken Rimlig förväntad användning, debiteras dessa tilläggstjänster och tjänster enligt gällande prislista.

 

Betalning av endast en del av den totala fakturan eller utebliven betalning är att anse som avtalsbrott. DORO förbehåller sig då rätten att helt eller delvis blockera alla tjänster samt rätten att debitera en återupptagningsavgift. Denna avgift framgår av prislistan.

 

Om Kunden anser att eventuella debiterade kostnader är felaktiga eller oskäliga, åligger det Kunden att kontakta DORO.

 

Överlåtelse

Om Kunden önskar överlåta sitt avtal till en annan person, måste han eller hon kontakta DORO. DORO har rätt att ta ut en avgift av den nya innehavaren av avtalet vid överlåtelse.

 

Begränsning av ansvar

DORO är ersättningsskyldigt enligt tvingande svensk lag. DORO kan endast hållas ansvarig för skador eller förluster som direkt hänför sig till och som omfattas av detta avtal. DORO är inte ansvarig för Kundens förlust, utebliven vinst eller liknande indirekt alternativt följdskada. I den utsträckning som lagen tillåter är DOROs ansvar begränsat till det belopp som mottagits under de närmast föregående 6 månaderna innan skadan inträffade. Skador som Kunden vill göra DORO ansvarig för, måste meddelas DORO så fort kännedom om skadan noterats men dock allra senast inom 10 dagar.

 

DORO ansvarar inte för försummelser eller förseningar i fullgörandet av tjänster om ett sådant fel eller förseningen beror på force majeure, inklusive naturkatastrofer, extremt väder och klimathändelser, krig, terrorism, strejker, upplopp och bränder. Dessutom kan DORO inte hållas ansvarig för omständigheter utanför vad som anses vara inom DOROs rimliga kontroll.
Avbrott i telekommunikationsnät eller en icke tillräcklig uppkoppling eller något annat hinder i kommunikationen är inget som DORO kan göras ansvarig för. Beror skadan på eller är på något sätt hänförlig till något hos Produkten kan inte DORO hållas ansvarig härför.

 

Det skall noteras att Response By DORO endast är en tjänst som förmedlar larm. DORO ansvarar inte och kan inte till någon del hållas ansvarig för åtgärder eller uteblivna åtgärder som förutsätter en medicinskt rådgivande, behandlande eller annars hälsorelaterad åtgärd eller bedömning.

 

Ändring av avtalet

DORO kan löpande behöva ändra avtalet. Sådana ändringar kommer att anmälas senast två månader innan de träder i kraft. Kunden kan säga upp avtalet med 14 dagars varsel under perioden, dvs. med verkan senast dagen för ändringens ikraftträdande. Om Kunden fortsätter att utnyttja prenumerationen efter det aktuella datumet, kommer DORO att betrakta detta som ett godkännande av ändringarna.

 

Ändringar kommer att meddelas via e-post, brev eller i samband med utskickandet av faktura, eller som text i anslutning till betalningsöversikten, om Kunden är anmäld till Betalningsservice.


Meddelanden och kundinformation via post eller e-post

DORO förbehåller sig rätten att skicka meddelanden till kunder angående avtalet. DORO sänder information inkluderande orderbekräftelser, servicemeddelanden, betalningspåminnelser, påminnelser, inkassomeddelanden inklusive information och anmälan om förändringar i abonnemangsvillkor och priser.

 

För det fall Kunden inte vill kontaktas av DORO angående nya produkter, tjänster, erbjudanden och annat som kan vara av intresse för Kunden, skall Kunden kontakta DORO skriftligen. Kundinformationen avslöjas eller säljs aldrig till tredje part.

 

Som Kund har du en skyldighet att berätta om förändringar i din kundinformation (t.ex. adress eller nummerförändring). Detta gör du genom att skicka ett brev (per post eller email) till adressen för den aktuella sidan där du förklarar den ändring du önskar. Brevet skall innehålla, utöver de berörda ändringarna, kundnummer, namn och adress. DORO kommer då, inom fem arbetsdagar att bekräfta mottagandet och informera om när ändringarna träder i kraft. DORO måste informeras om ändringarna 14 dagar innan Kunden vill att ändringarna skall träda i kraft.


Avslutande och blockering

Tjänsten kan avslutas av DORO om Kunden gjort sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott, som t.ex.:
• Viktig information från kund till leverantör är inte korrekta/felaktiga
• Kunden har inte betalat utestående belopp trots påminnelser och varning om inkasso

 

Kunden har inte rätt till återbetalning för den tid som abonnemanget är avstängt eller blockerat.

Fast avtalstid, löptid, uppsägning och annullering

Avtalet har en initial löptid enligt det erbjudande som Kunden valt att acceptera. Om Kunden vill avbryta/avsluta sin prenumeration måste detta göras på MyDoro.com. Det är enbart Kunden som kan säga upp abonnemanget och inte någon annan användare.


Om inte annat avtalats skriftligen kan prenumerationen avslutas med uppsägningstid som löper under den innevarande månaden som prenumerationen sägs upp förutsatt att uppsägning görs minst en dag före innevarande månads slut. Sker uppsägning senare än minst en dag före innevarande månads slut så löper uppsägningstid till och med den efterföljande månadens slut. I de fall som nämns särskilt ovan kan DORO säga upp avtalet att upphöra omedelbart utan föregående meddelande.

 

När avtalet avslutas kommer tjänsten att stängas för Kunden. Eventuella utestående belopp och avgifter måste betalas så snart som möjligt och senast angiven betalningsdag. Observera att upp till en månad efter avslutet kan Kunden få en slutlig avräkning från DORO.


Användande i utlandet

För aktuella priser på roaming tariffer, vänligen kontakta operatören. DORO är inte ansvarig för användning utanför Sverige (även om vissa delar av tjänsten fungerar utomlands).

 

Personlig information

DORO följer både nationell personuppgiftslagstiftning och de nya EU-reglerna om skydd av personuppgifter i enlighet med DOROs integritetspolicy.
I samband med abonnemanget registrerar DORO bland annat följande information om Användaren:

  • Namn
  • Kön
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Kontaktinformation

Uppgifterna är obligatoriska för att tjänsten skall kunna tillhandahållas och det åligger Kunden att vid varje tid tillse att uppgifterna är aktuella och korrekta. DORO åtar sig inget ansvar för de fall tjänsten inte kan tillhandahållas och detta har sin orsak i att nödvändig information saknas, är ofullständig eller är inkorrekt. 

 

DORO samlar in ovanstående information om Kunden och Användaren för att:
• skicka de fysiska varorna som ingår i prenumeration el abonnemang enligt order
• hantera abonnemangsinformation, ändringar i prenumerationsvillkor och liknande till kund.
• svara på förfrågningar eller förfrågningar från Kunden
• hjälpa och ge Användaren bästa möjliga service

DORO samlar endast in information enligt ovan eller som Kunden uttryckligen medger tillgång till. På så sätt vet Kunden exakt vilken information DORO registrerar och varför. All information samlas in via en krypterad anslutning och kan endast ses av behörig personal.

 

Kunden är skyldig att informera DORO om ändringar görs i de personuppgifter som registrerats hos DORO (ändringar kan till exempel vara om flyttning, kontaktuppgifter etc.). Detta gäller både kund- och användarinformation. Det åligger Kunden att tillse att uppgifterna alltid är uppdaterade vilket görs via mydoro.com, eller genom att kontakta DORO per telefon eller skriftligen så att DORO kan registrera ändringarna.

 

DORO lagrar Kundens information i enlighet med DOROS integritetspolicy  och så länge som Kunden har ett pågående abonnemang hos leverantören.

 

Samtal till larmcentralen spelas alltid in och lagras i 6 månader, oavsett Kundens abonnemangsstatus.

 

Rättigheter

Alla rättigheter avseende tjänsten tillhör DORO och eller partner som DORO har avtal med. Varumärke och andra logotyper, egenskaper, bilder etc. tillhör DORO eller DOROs partner.


Tvister och klagomål

I händelse av oenighet om avtalet lämnas klagomål in till Kundservice.
Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se) vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

 

Om Kunden har frågor angående ovanstående villkor för prenumeration eller användningen av Kundens personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta DOROS Kundservice.