Vi tillverkar enkla och smarta produkter för våra äldre!

Information om GDPR

Information rörande vårt arbete med GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) såsom lag för samtliga medlemsländer i EU och EES. Det är den största lagreformen rörande personlig integritet de senaste 20 åren och den medför en hel del förändringar. Bland annat kommer den att stärka den personliga integriteten för enskilda personer och öka ansvaret för personuppgiftsansvariga.

 

Doro påbörjade i ett tidigt skede arbetet inom vår organisation för att garantera att vi uppfyller GDPR. Vi sätter mycket stor vikt vid våra kunders förtroende och för oss ska det vara en självklarhet när vi ansvarar över era personuppgifter att vi inte hanterar fler uppgifter än nödvändigt och att dessa hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

Doro har alltid lagt stor vikt vid personlig integritet och att skydda våra kunder. Vi vet att många befinner sig i ett senare stadie i livet och ibland behöver extra hjälp. Doro har tillsatt Dataskyddsombud vars uppgift är att granska hur vi arbetar med frågor rörande GDPR och som ska föra vårt arbete framåt även nu efter att lagen har trätt i kraft.

 

Vi har under våra förberedelser granskat vår organisation och kartlagt alla personuppgifter vi hanterar. Vi har även arbetat med att aktivt utveckla våra rutiner, fortsatt granska vår verksamhet och våra avtal, utbilda våra anställda och se över våra säkerhetssystem. Den verksamhet som bedrivs under Doro Care är certifierad för ISO 27001 vilket har utgjort en bra grund i vårt arbete. Vår ambition är att dina uppgifter aldrig ska utsättas för risker och att de personer som arbetar med dina uppgifter är medvetna om och arbetar utifrån våra säkerhets- samt sekretesskrav.


Bearbetning av personuppgifter

Den data som anges i våra system av våra kunder, och i vissa fall deras användare, bearbetats endast efter kundens instruktioner samt villkoren i våra nuvarande och uppdaterade avtal eller allmänna villkor. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med mottagare i tredje land utan din vetskap och ditt samtycke.

 

Användning av underleverantörer

Doro utför huvudsakligen själv alla behandlingar rörande personuppgifter men vi anlitar även vissa tredjepartsleverantörer som stödjer oss i vårt arbete. Vi är mycket noggranna i vår urvalsprocess och ser till att våra leverantörer har god kompetens och kan upprätthålla rätt sekretess- och säkerhetsnivå. Vi kommer se till att du tillhandahålls information om de av våra leverantörer som mottar dina personuppgifter redan innan du börjar använda en tjänst vi erbjuder.

 

Säkerhet och trygghet

Enligt GDPR ska vi arbeta utifrån de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Doro strävar efter att alltid tillhandahålla den senaste säkerheten och bygga en trygg infrastruktur som garanterar säker driftsättning av våra tjänster, säker datalagring, säker kommunikation samt en säker och privat kommunikation med våra kunder genom våra informationskanaler såsom internet, telefon och e-post.

 

Säkerheten i vår infrastruktur har konstruerats i lager som bygger på varandra. Vi använder oss av, bland annat, kryptering, verifiering, säkerhetsnycklar och anonymisering för att skydda dina uppgifter. Genom vår tjänst Doro Care och i våra larmcentraler behandlar vi vissa känsliga personuppgifter, dessa erhåller därmed ett ytterligare starkare skydd.

 

Hur påverkar detta er som kund?

I förhållande till de kommuner som använder sig av Doro Care är vi främst personuppgiftsbiträde. Detta innebär att personuppgifter som tillhör en individ behandlar och lagrar vi å kommunens vägnar i våra system. Det är kommunen som är huvudansvarig för uppgifterna, men vi uppfyller de krav som ställs på oss. Dessa krav har ökat i och med GDPR. Doro har därför granskat och uppdaterat våra personuppgiftsbiträdesavtal, leverantörsavtal och våra lagringstider.


Vi har gått igenom våra kundregister och granskat och säkerställt att all information vi lagrar om dig är nödvändig för oss. Vi har utvecklat våra rutiner och har tagit fram nya system för att du på ett enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med oss och kunna utöva dina rättigheter enligt GDPR. Detta kommer ge dig ett starkare skydd och göra det enklare för dig att hålla dig informerad.

 

Som kund hos oss kan det vara bra att titta runt på vår hemsida och bekanta dig med vad vi gör och hur vi behandlingar dina uppgifter. Du hittar vår integritetspolicy här. Där finns all information om hur vi handlägger dina uppgifter.

 

Glöm inte heller att uppdatera dig rörande andra företags arbete med GDPR såsom Google eller Facebook. Vi samarbetar med dessa företag men det är inte vi som är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till dem eftersom vi inte kan hantera eller bestämma hur uppgifterna ska behandlas.

 

Doro kommer även kontinuerligt att arbeta med sin behandling av personuppgifter och GDPR och kommer att om nödvändigt uppdatera hemsidan och lämna mer information om vårt fortsatta arbete. Återkom därför gärna till vår hemsida för att hålla dig uppdaterad.

 

Du som kund till Doro kan på ett enkelt sätt ska kunna begära och få ut information som ger dig information om all hantering vi genomför rörande dina personuppgifter, inklusive vilka vi delar informationen med. Du kan även begära att vi ska rätta dina uppgifter, komplettera dem eller radera dem. Du kan även begära att vi ska flytta över dem till någon annan (dataportabilitet). Önskar du begära något av ovanstående vänligen kontakta gdpr@doro.com.

Doro kan neka en begäran som är repetitiv, äventyrar andras personliga integritet eller som avser åtkomst som inte får ges på grund av lag.