Bolagsstyrning på Doro

Doro AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på OMX Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen). Doros bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, men även Stockholmsbörsens regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt andra tillämpliga regler. I tillägg till dessa styrs bolaget enligt dess bolagsordning, interna instruktioner och policyer samt rekommendationer utfärdade av relevanta organisationer. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning

 

Svensk kod för bolagsstyrning är baserad på principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler förutsatt att de förklarar avvikelsen. Koden innebär bland annat att företagets årsredovisning måste kompletteras med en separat rapport om bolagsstyrningsfrågor där företaget måste ange om och hur koden tillämpades under det gångna budgetåret.

 

Relaterad information

Bolagsordning 

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare