Finansiell information

Nyckeltal

 

SEKm 2018 2017 2016 2015 2014
Resultaträkning          
Intäkter 1906.4 1924 1959.1 1838 1276.2
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 194.3 156.2  121.4 139.2 122.6
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 122.3 92 47.7 95.2 79.7
Finansnetto 0.7 -0.3  -8.3 -10.8 -0.4
Resultat efter finansiella poster 123  91.7 39.4 84.4 79.3
Balansräkning          
Anläggningstillgångar 667.5  502.8 496.2 481.4 222.3
Omsättningstillgångar 662.7 617.4 730.7 673.8 552.2
Kassa och bank 134.2  57.1 61 43.9 78.2
Eget kapital 683.7  583.7 520 482 334.8
Långfristiga skulder 284.2  119.2 197 170.3 59.6
Kortfristiga skulder 496.5  474.4 570.9 546.6 458.3
Balansomslutning 1.464.4 1177.3 1287.9 1198.9 852.7
Avkastningstal          
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 16.1  13.5 7.5 17.2 32.8
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 14.4  12.1 6.2 15.6 18.7
Resultat per aktie efter betald skatt   0.56 2.9 2.9
Kassaflödeskvot 181 130 129 9 26
Marginalmått          
Rörelsekapital, EBITDA % 10.2  8.1 6.2 7.6 9.6
 Rörelsemarginal, EBIT % 6.4  4.8 2.4 5.2 6.2
Nettomarginal, % 6.5 4.8 2 4.6 6.2
Kapitalintensitet          
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1.4 1.6 1.6 1.8 1.6
Finansiella mått          
Soliditet, % 46.7 49.6 40.4 40.2 39.3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 221.8 119.5 61.7 85.7 22.5
Antal anställda 685  458 500 358 172
Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) 134.2 107.1 111 89.8 86.7
Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) 210  70.2 96.4 220.7 51.2

Finansiella mål

  • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive förvärv)
  • Långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8 procent
  • Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av totala intäkter 
  • Nettoskuld som andel av EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger
  • Utdelning till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp)

Förvärv 

 

Läs mer