Finansiell information

Nyckeltal

 

SEKm 2020 2019 2018 2017 2016
Resultaträkning          
Intäkter 1689,3 2063,0 1906,4 1924,0 1959,1
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 203,9 209,3 194,0 156,2 121,5
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 85,7 112,1 122,3 92,0 47,7
Finansnetto -17,1 -4,8 0,7 -0,3 -8,3
Resultat efter finansiella poster 68,6 107,3 123,0 91,7 39,4
Balansräkning          
Anläggningstillgångar 893,7 843,8 667,5 502.8 496,2
Omsättningstillgångar 687,6 635,2 662,7 617,4 730,7
Kassa och bank 170,6 198,5 134,2 57,1 61,0
Eget kapital 804,5 781,8 683,7 583,7 520,0
Långfristiga skulder 261,0 345,8 284,4 119,2 197,1
Kortfristiga skulder 515,8 549,9 496,5 474,4 570,8
Balansomslutning 1581,3 1677,5 1464,4 1177,3 1287,7
Avkastningstal          
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 9,9 12,9 16,1 13,5 7,5
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 6,2 10,6 14,4 12,1 6,2
Kassaflödeskvot

284,6

217 181 130 129,3
Marginalmått          
Rörelsekapital, EBITDA % 12,1 10,1 10,2 8,1 6,2
 Rörelsemarginal, EBIT % 5,1 5,4 6,4 4,8 2,4
Nettomarginal, % 4,1 5,2 6,5 4,8 2,0
Kapitalintensitet          
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,0 1,3 1,4 1,6 1,6
Finansiella mått          
Soliditet, %

50,9

46,6 46,7 49,6 40,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 243,9 242,6 221,8 119,5 61,7
Antal anställda 1081 988,0 685,0 458,0 500,0
Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) 170,6 198,5 134,2 107,1 111,0
Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) 101,7 142,6 210,0 70,2 96,4

 

Förvärv 

 

Läs mer