Finansiell info

Finansiell information

Nyckeltal

 

SEKm 2019 2018 2017 2016 2015
Resultaträkning          
Intäkter 2063,0 1906,4 1924,0 1959.1 1838,0
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA 209,3 194,0 156,2 121,5 139,2
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT 112,1 122,3 92,0 47,7 95,2
Finansnetto -4,8 0,7 -0,3 -8,3 -10,8
Resultat efter finansiella poster 107,3 123,0 91,7 39,4 84,4
Balansräkning          
Anläggningstillgångar 843,8 667,5 502.8 496,2 481,4
Omsättningstillgångar 635,2 662,7 617,4 730,7 673,8
Kassa och bank 198,5 134,2 57,1 61,0 43,9
Eget kapital 781,8 683,7 583,7 520,0 482,0
Långfristiga skulder 345,8 284,4 119,2 197,1 170,3
Kortfristiga skulder 549,9 496,5 474,4 570,8 546,6
Balansomslutning 1677,5 1464,4 1177,3 1287,7 1989,9
Avkastningstal          
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 12,9 16,1 13,5 7,5 17,2
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 10,6 14,4 12,1 6,2 15,6
Resultat per aktie efter betald skatt 0,00 0,00 0,00 1,30 2,90
Kassaflödeskvot 217 181 130 129,3 90
Marginalmått          
Rörelsekapital, EBITDA % 10,1 10,2 8,1 6,2 7,6
 Rörelsemarginal, EBIT % 5,4 6,4 4,8 2,4 5,2
Nettomarginal, % 5,2 6,5 4,8 2,0 4,6
Kapitalintensitet          
Kapitalomsättningshastighet (ggr) 1,3 1,4 1,6 1,6 1,8
Finansiella mått          
Soliditet, % 46,6 46,7 49,6 40,4 40,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 242,6 221,8 119,5 61,7 85,7
Antal anställda 988,0 685,0 458,0 500,0 358,0
Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter) 198,5 134,2 107,1 111,0 89,8
Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013) 142,6 210,0 70,2 96,4 220,7
           

Finansiella mål

  • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive förvärv)
  • Långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8 procent
  • Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av totala intäkter 
  • Nettoskuld som andel av EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger
  • Utdelning till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp)

Förvärv 

 

Läs mer