Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman väljs Doro AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen samt hanteringen av årets resultat. Övriga ärenden följer av den svenska aktiebolagslagen. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Aktieägare som är registrerade i Euroclear Swedens aktiebok per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman.

 

Doros årsstämma 2021

Datum: torsdagen den 29 april

Doros årsstämma hölls den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020 och godkände ersättningsrapporten för 2020. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Protokoll från årsstämman 2021

VD-anförande  

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att utse sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att omvälja ledamöterna Lennart Jacobsen, som även omvaldes till ordförande i styrelsen, Henri Östlund, Towa Jexmark, Cecilia Ardström och Juha Mört, samt nyval av ledamot Victor Saeijs. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till: Doros Styrelse


Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden till styrelsens ordförande samt till resten av styrelsen och utskotten. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


Stämman valde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma, med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.

 

Vid årsstämman beslutades även;

  • att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
  • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
  • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
  • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
  • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
  • att godkänna styrelsens förslag till ändring av Bolagsordningen

 

Doros årsredovisning för 2020

Doros års- och hållbarhetsredovisning för 2020

 

Ersättningsrapport 

Ersättningsrapport för 2020

Revisorsyttrande om ersättningar

 

Dokument

Kallelse 2021

Poströstningsformulär

Fullmakt

Valberedningens förslag

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier

Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Förlsag angående ändring av bolagsordningen

Yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagenyttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

 

Kontakt:

Vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie, 46 70 335 84 49, IR@doro.com

 

 

Tidgare stämmor

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra bolagsstämma 2014

Årsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2013

Årstämma 2013