Årsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman väljs Doro AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen samt hanteringen av årets resultat. Övriga ärenden följer av den svenska aktiebolagslagen. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Aktieägare som är registrerade i Euroclear Swedens aktiebok per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman.

 

Doros årsstämma 2021

Datum: torsdagen den 29 april

 

Kallelse

Den fortsatta covid-19 pandemin gör att styrelsen har beslutat att årsstämman kommer genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 april 2021 samt dels senast onsdagen den 28 april 2021 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i årsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 23 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

Sista dag för att anmäla ärenden till årsstämman är den 18 mars 2021

Kallelse 2021

 

Poströstning

Aktieägare kan rösta i förväg på något av följande sätt:

1. Elektroniskt genom verifiering med BankID via länk: Elektronisk poströstning

2. Röstning genom ett särskilt poströstningsformulär.  Det ifyllda formuläret kan skickas via post till Computershare AB, ”Doro AB:s årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via email till info@computershare.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.

 

Poströstningsformulär

Fullmakt

 

Frågor

Frågor i samband med årsstämman kan skickas till Doro AB fram till och med måndagen den 19 april 2021, på något av följande sätt:

  • Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: agm@doro.com eller via post till Doro AB ”Doro AB:s årsstämma 2021”, Jörgenkocksgatan 1B SE-211 20 Malmö.

 

Svaren på frågorna kommer publiceras på hemsidan senast lördagen den 24 april 2021.

 

Doros årsredovisning för 2020

Doros års- och hållbarhetsredovisning för 2020

 

Ersättningsrapport 

Ersättningsrapport för 2020

Revisorsyttrande om ersättningar

 

Dokument

Valberedningens förslag

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier

Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Förlsag angående ändring av bolagsordningen

Yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagenyttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare

 

Kontakt:

Vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie, 46 70 335 84 49, IR@doro.com

 

 

Tidgare stämmor

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra bolagsstämma 2014

Årsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2013

Årstämma 2013