Bolagsstämma

 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman väljs Doro AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

 

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen
samt hanteringen av årets resultat. Övriga ärenden följer av den svenska aktiebolagslagen. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

Aktieägare som är registrerade i Euroclear Swedens aktiebok per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman.

 

Doros årsstämma 2020

Årsstämma i Doro AB hölls fredagen den 24 april 2020 på Hotell Story, Tyfongatan 1, Malmö.

 

Angående personlig närvaro på årsstämman

Doro genomförde stämman som planerat och utnyttjade möjligheten att förtidsrösta.

 

Justerat arrangemang av Doros årsstämma

 

Med anledning av den ökade spridningen av coronaviruset, och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, görs vissa justeringar i arrangemanget av Doros årsstämma 2020.

 

Som en försiktighetsåtgärd har Doro beslutat att justera arrangemanget runt den planerade årsstämman så att hänsyn tas till deltagares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Doro kommer därför att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form.

 

Upplägget för Doros årsstämma kommer att förändras enligt följande:

  • Inregistrering sker först från kl.13.30.
  • Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • Det planerade VD-anförandet kommer istället att presenteras i efterhand på Doros hemsida.
  • Aktieägare ombeds att avstå från att ta med biträden.
  • Närvarande aktieägare ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning.
  • Det kommer inte att finnas någon utställning av tjänste-erbjudanden eller produkter.
  • Deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att begränsas.

 

Bolagets tre största ägare Accendo Capital, Rite Ventures och Nordea, motsvarande mer än 35% av rösterna, har meddelat att man står bakom valberedningens och styrelsens förslag till stämman.

 

Aktieägare som inte vill eller kan närvara på stämman personligen kan istället delta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt för nedladdning nedan. För att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder registratorn Computershare en tjänst till aktieägare som anmält sig för att delta på årsstämman, och inte äger mer än 100 000 aktier, att utse Computershare att rösta å deras vägnar. Fullmakten kan begäras genom att kontakta Computershare på telefonnummer 0771-24 64 00 eller via e-post på info@computershare.se. Doro uppmuntrar aktieägare att utöva sin rösträtt på detta sätt.

 

Vi beklagar att nuvarande situation innebär förändrade omständigheter för dig som aktieägare. Om du som anmäld till årsstämman har för avsikt att avstå från att delta är vi tacksamma om du meddelar oss detta på telefon 0771-24 64 00.

 

Vänligen uppmärksamma att information om årsstämman kan komma att uppdateras i takt med att situationen utvecklas. Det innefattar även möjligheten att årsstämman med kort varsel kan flyttas till ett senare datum. Kontinuerligt uppdaterad information om årsstämman finns tillgänglig via www.doro.com/corporate.

 

Till anmälan till årsstämman

 

Sista dag för att anmäla ärenden till årsstämman var den 13 mars 2020.

 

VD-anförande

Presentation - (pdf)

Talmanus - (pdf)

Video - (länk)

Dokumentation

Årsredovisning 2020

Kallelse 2020

Protokoll från Doro AB:s årsstämma 2020

Fullmaktsformulär

Valberedningens förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ ABL

Styrelsens redovisning av granskning och utvärdering av ersättning till vd och ledamöter av verkställande ledningen

Revisorsyttrande om ersättningar

 

Årstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra bolagsstämma 2014

Årsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2013

Årstämma 2013