Doros bidrag till fn:s mål för hållbar utveckling

Doros bidrag till fn:s mål för hållbar utveckling

 

Doro stöder Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och vi tar hänsyn till de utvalda målen i vår strategi och i vår dagliga verksamhet. I vårt arbete med att förbättra arbetsförhållanden, främja och skydda mänskliga rättigheter och miljö i hela värdekedjan ligger den största möjligheten för att bidra till målen inom följande områden.

 

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

E_WEB_08 - Copie.pngVi strävar efter att vara en stabil och ansvarstagande arbetsgivare som erbjuder goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Bra arbetsrutiner, rätten att organisera sig och mänskliga rättigheter är centrala för Doro. Doro har kollektivavtal och är i Sverige medlemmar i Vårdföretagarna och Teknikföretagen. Vi arbetar aktivt med hälso- och säkerhetsfrågor. Vi godtar inte några former av barnarbete eller tvångsarbete. Våra larmcentraler är ofta det första steget in på arbetsmarknaden för nyutbildade undersköterskor. Genom tekniska förbättringar och innovation arbetar bolaget för en resurseffek­tivare äldreomsorg där färre kan omhänderta fler.

 

Mål 10. Minskad ojämlikhet

E_WEB_10 - Copie.png

Doros mission innebär att skapa ett inkluderande samhälle för seniorer och funktionsnedsatta. Våra medarbetare arbetar för seniorers rätt till en bättre livskvalitet oavsett deras individuella förutsättningar. Våra välfärdstekniklösningar inom telecare och mobil­telefoner möjliggör ett tryggare och mer självständigt liv och förbättrad livskvalitet för seniorer och funktionsnedsatta. Med hjälp av våra tjänster och produkter ges möjlighet för större inkludering i samhället både vad det gäller sociala och ekonomiska aspekter.

 

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

E_WEB_12 - Copie.png

Vi arbetar för att välja material i våra produkter utifrån att de ska vara miljövänliga under hela livscykeln, från råvara till återvinning. Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från våra transporter och resor. Vi arbetar mot ett mer cirkulärt användande av produkterna med högre andel återanvändning och återvinning.