Foundation

Fundament

Medarbetare

 

Doros medarbetare är betydelsefulla på alla nivåer, men avgörande för varje enskild senior som kontaktar larmcentralen eller är användare av Doros produkter.

Doro ska vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats för den mångfald av yrkesgrupper som medarbetarna representerar.

Läs mer under karriär 

 

Leverantörskontroll

Doro har ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer. De granskas regelbundet för att säkerställa att de uppfyller Doros krav. Leverantörerna förväntas skriva under och följa Doros CSR-policy för leverantörer, vilken baseras på Doros policy för affärsetik och FN:s Global Compacts tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Om en leverantör bryter mot policyn eller någon annan kravställning är Doro tydliga med att detta inte accepteras. För fortsatt samarbete ställs krav på att leverantören tar fram en handlingsplan för förbättring. Skulle leverantören ändå inte leva upp till kraven har Doro rätt att avbryta samarbetet.

 

God företagsstyrning

Doro följer flera policies för att säkra god och etisk styrning av företaget. Se ”Standarder och policyer” och Doro visselblåsarfunktion”