Fundament

Medarbetare

 

Doro ska vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats för den mångfald av yrkesgrupper som medarbetarna representerar.

Läs mer under karriär 

 

Leverantörskedja

Doro har ett långsiktigt samarbete med sina leverantörer. De granskas regelbundet för att säkerställa att de uppfyller Doros krav. Leverantörerna förväntas skriva under och följa Doros CSR-policy för leverantörer, vilken baseras på Doros policy för affärsetik och FN:s tio Global Compact-principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Om en leverantör bryter mot policyn eller något annat krav är Doro tydliga med att detta inte accepteras. För fortsatt samarbete ställs krav på att leverantören tar fram en handlingsplan för förbättring. Skulle leverantören ändå inte leva upp till kraven har Doro rätt att avbryta samarbetet.

 

Styrning

Doro följer flera policies för att säkra god och etisk styrning av företaget.


Medarbetarna genomför årliga utbildningar om korruption och mutor som ser till att alla är medvetna om hur man kan bidra till att minimera förekomsten av sådana företeelser.


Inte en enda korruptionsrelaterad incident har dokumenterats på Doro under tjugo års tid.


2021 genomfördes en särskild bedömning av korruptionsrisken, och därutöver infördes en visselblåsarfunktion.

All inköpspersonal erbjöds 2020 en riktad digital utbildning om affärsetik, och 95 % har slutfört den. All säljpersonal erbjöds en digital utbildning med fokus på affärsetik i samband med försäljning, och 85 % har slutfört den.

Alla medarbetare deltar i Doros mikro-utbildningar i affärsetik.

Doro har tydliga regler gällande insider-handel som meddelats samtliga medarbetare och tillhandahåller också information i enlighet med aktiemarknadens regelverk och IFRS-standarderna (International Financial Reporting Standards).

Mer information finns under ”Standarder och policies” och ”Visselblåsarfunktion”.